c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 02 styczeń 2018

ODBUDOWA POPULACJI PSZCZÓŁ  -  nabór wniosków w roku 2019

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłasza nabór  wniosków na projekty z zakresu odbudowy populacji pszczół. Nabór wniosków ma charakter konkursowy poczynając od 07 stycznia 2019r. do 15 marca 2019r.

WAŻNE:
 
Ze względu na zgromadzenie dokumentów dotyczących poziomu pomocy de minimis w rolnictwie termin rozstrzygnięcia naboru wniosków został wydłużony do 30 lipca 2019 r.


Program pilotażowy zakłada zwiększenie populacji pszczoły miodnej w celu zachowania i odnowienia zasobów i składników przyrody poprzez:
•    utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów,
•    zachowanie różnorodności biologicznej,
•    zapewnienie ciągłości istnienia gatunku,
•    działania na rzecz zwiększenia populacji pszczół, np:   zakup rodzin pszczelich, zakup odkładów pszczelich, zakup uli dla właścicieli pasiek, którzy zwiększą liczbę rodzin pszczelich z własnego chowu.
•    podnoszenie poziomu wiedzy mieszkańców regionu na temat: zagrożeń naturalnych i antropogenicznych, odbudowy populacji i poprawy warunków bytowania pszczoły miodnej,
•    organizację akcji promocyjno-informacyjnych, kampanii i programów edukacyjnych w tym: szkoleń, warsztatów, prelekcji o tematyce związanej z pszczołą miodną i pozostałymi gatunkami zapylającymi,
•    realizacji akcji promocyjnych na temat zagrożeń dla gatunków zapylających,
•    organizację systemu wsparcia merytorycznego i konsultacji dla jednostek oraz osób fizycznych, które zainteresowane są problematyką spadku populacji gatunków zapylających,
•    rewitalizację istniejących lub zakładanie nowych nasadzeń roślin miododajnych.

Szczegółowe informacje na temat przyjmowania, weryfikacji formalnej i oceny merytorycznej wniosków oraz przygotowania ich rozliczania zawarto w regulaminie naboru wniosków. Zgodnie z obowiązującymi "Zasadami udzielania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie" za termin złożenia wniosku uznaje się datę wpływu kompletnego wniosku do Funduszu.

Wnioski należy składać zgodnie z przyjętą przez Fundusz rejonizacją zależnie od lokalizacji siedziby wnioskodawcy.

Pliki do pobrania:
1. Regulaminu  naboru wniosków w trybie konkursowym na projekty z zakresu odbudowy populacji pszczół w Województwie Zachodniopomorskim ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2019
2. Wniosek o dofinansowanie zadania ze środków WFOŚiGW w Szczecinie
3. Tabela - rejonizacja wnioskodawców
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 16 maj 2019