c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 02 styczeń 2018

EDUKACJA EKOLOGICZNA - nabór wniosków w roku 2019

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłasza nabór  wniosków na projekty z zakresu edukacji ekologicznej. Nabór wniosków ma charakter ciągły poczynając od 07 stycznia 2019r. do 31 lipca 2019r. lub do czasu rozdysponowania puli środków przeznaczonych w planie finansowym.

Celem naboru jest wyłonienie najlepszych i najciekawszych projektów z zakresu edukacji ekologicznej realizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego, w tym m.in:
•    programy edukacyjne,
•    kampanie edukacyjno-informacyjne,
•    publikacje, wydawnictwa o tematyce ekologicznej,
•    bezpłatną prenumeratę czasopism o tematyce ekologicznej do placówek oświatowych i ośrodków edukacji ekologicznej,
•    audycje o tematyce zrównoważonego rozwoju i ekologii,
•    kursy, szkolenia, warsztaty, prelekcje,
•    seminaria, konferencje i sympozja, kongresy,
•    studia podyplomowe,
•    konkursy propagujące wiedzę ekologiczną o zasięgu ponadlokalnym,
•    budowę, modernizację i doposażenie ośrodków edukacji ekologicznej, izb edukacyjnych i szkół  w sprzęt i materiały do edukacji ekologicznej,
•    multimedia o tematyce ekologicznej.

Szczegółowe informacje na temat przyjmowania, weryfikacji formalnej i oceny merytorycznej wniosków oraz przygotowania ich rozliczania zawarto w regulaminie naboru wniosków. Zgodnie z obowiązującymi "Zasadami udzielania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie" za termin złożenia wniosku uznaje się datę wpływu kompletnego wniosku do Funduszu.

Wnioski należy składać zgodnie z przyjętą przez Fundusz rejonizacją zależnie od lokalizacji siedziby wnioskodawcy.

Pliki do pobrania:
1. Regulaminu naboru wniosków w trybie ciągłym na projekty z zakresu edukacji ekologicznej w Województwie Zachodniopomorskim ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2019
2. Wniosek o dofinansowanie zadania ze środków WFOŚiGW w Szczecinie
3. Tabela - rejonizacja wnioskodawców
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 12 grudzień 2018