c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 02 styczeń 2018

BARSZCZ SOSNOWSKIEGO - nabór wniosków w roku 2018

WFOŚiGW w Szczecinie ogłasza nabór wniosków na udzielenie dofinansowania ze środków Funduszu w formie dotacji na zadania z zakresu usuwania barszczu Sosnowskiego na terenie województwa zachodniopomorskiego na rok 2018.  Wnioskodawcą i beneficjentem programu dofinansowania są jednostki samorządu terytorialnego i jednostki sektora finansów publicznych z terenu województwa zachodniopomorskiego.

Podstawą uzyskania dofinansowania na prowadzenie prac jest posiadanie przez beneficjenta inwentaryzacji występowania barszczu Sosnowskiego i programu jego usuwania. Przewidziana kwota na realizacje programu usuwania barszczu Sosnowskiego w roku 2018 wynosi 450.000 zł. Wysokość dofinansowania ze strony Funduszu może wynieść maksymalnie do 75% kosztów kwalifikowanych. We wniosku o dofinansowanie składanym do WFOŚiGW w Szczecinie mogą być ujęte zadania realizowane na gruntach będących w granicach województwa zachodniopomorskiego, których właścicielami są: jednostki samorządu terytorialnego, państwowe jednostki budżetowe, stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe oraz wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie, z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej.

Wnioski o dofinansowanie należy składać, na druku formularza BARSZCZ SOSNOWSKIEGO 2018 wraz z wymaganymi załącznikami, w terminie od dnia 04 stycznia 2018r. do 31 lipca 2018r. lub do czasu rozdysponowania puli środków przeznaczonych w planie finansowym. Przy większej ilości wniosków decyduje kolejność zgłoszeń.

Wnioski o dofinansowanie można składać bezpośrednio w sekretariatach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesyłać na adres: 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Biuro Szczecin
ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin
lub
Biuro Koszalin
ul. Kościuszki 33, 75-415 Koszalin

Wnioski należy składać zgodnie z przyjętą przez Fundusz rejonizacją zależnie od lokalizacji siedziby wnioskodawcy (tabela).

Załączniki do pobrania:

 1. Regulamin naboru wniosków na udzielenie dofinansowania w formie dotacji na zadania z zakresu usuwania Barszczu Sosnowskiego w Województwie Zachodniopomorskim ze środków WFOŚiGW w Szczecinie na rok 2018
 2. Załącznik nr 1 - Metody usuwania Barszczu Sosnowskiego
 3. Wniosek o dofinansowanie zadania polegającego na usuwaniu barszczu Sosnowskiego 2018
Opublikowano: 02 styczeń 2018
Pożyczki
Opublikowano: 02 styczeń 2018

ODBUDOWA POPULACJI PSZCZÓŁ  -  nabór wniosków w roku 2018

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłasza nabór  wniosków na projekty z zakresu odbudowy populacji pszczół.Nabór wniosków ma charakter konkursowy poczynając od 04 stycznia 2018r. do 31 marca 2018r.. Program pilotażowy zakłada zwiększenie populacji pszczoły miodnej w celu zachowania i odnowienia zasobów i składników przyrody poprzez:

 • utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów,
 • zachowanie różnorodności biologicznej,
 • zapewnienie ciągłości istnienia gatunku,
 • działania na rzecz zwiększenia populacji pszczół, np:   zakup rodzin pszczelich, zakup odkładów pszczelich, zakup uli dla właścicieli pasiek, którzy zwiększą liczbę rodzin pszczelich z własnego chowu.
 • podnoszenie poziomu wiedzy mieszkańców regionu na temat: zagrożeń naturalnych i antropogenicznych, odbudowy populacji i poprawy warunków bytowania pszczoły miodnej,
 • organizację akcji promocyjno-informacyjnych, kampanii i programów edukacyjnych w tym: szkoleń, warsztatów, prelekcji o tematyce związanej z pszczołą miodną i pozostałymi gatunkami zapylającymi,
 • realizacji akcji promocyjnych na temat zagrożeń dla gatunków zapylających,
 • organizację systemu wsparcia merytorycznego i konsultacji dla jednostek oraz osób fizycznych, które zainteresowane są problematyką spadku populacji gatunków zapylających,
 • rewitalizację istniejących lub zakładanie nowych nasadzeń roślin miododajnych.

Szczegółowe informacje na temat przyjmowania, weryfikacji formalnej i oceny merytorycznej wniosków oraz przygotowania ich rozliczania zawarto w regulaminie naboru wniosków. Zgodnie z obowiązującymi "Zasadami udzielania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie" za termin złożenia wniosku uznaje się datę wpływu kompletnego wniosku do Funduszu.

Wnioski należy składać zgodnie z przyjętą przez Fundusz rejonizacją zależnie od lokalizacji siedziby wnioskodawcy (tabela).

Pliki do pobrania:

Opublikowano: 02 styczeń 2018

OCHRONA PRZYRODY  -  nabór wniosków w roku 2018

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłasza nabór  wniosków na projekty z zakresu ochrony przyrody.Nabór wniosków ma charakter ciągły poczynając od 04 stycznia 2018r. do 31 lipca 2018r. lub do czasu rozdysponowania puli środków przeznaczonych w planie finansowym. Celem naboru jest wyłonienie najlepszych i najciekawszych projektów z zakresu ochrony przyrody realizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego, w szczególności:

 • wspieranie realizacji programów czynnej ochrony przyrody,
 • restytucja i reintrodukcja gatunków cennych i zagrożonych,
 • ochrona w ramach obszarów Natura 2000,
 • wspieranie zadań służb ochrony przyrody z terenu województwa zachodniopomorskiego,
 • działania związane z utrzymaniem i zachowaniem parków oraz ogrodów, będących przedmiotem ochrony na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w tym rewitalizacja obiektów zabytkowych (np. parki podworskie, aleje zabytkowe, obiekty sakralne)  i pomników przyrody,
 • przedsięwzięcia związane z ochroną i przywracaniem chronionych gatunków roślin lub zwierząt,
 • monitoring przyrodniczy obszarów Natura 2000, parków narodowych i rezerwatów przyrody, wynikające z ustanowionych planów ochrony i planów zadań ochronnych
 • przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków (na obszarach objętych formami ochrony przyrody, obiektach kultu religijnego, cmentarzach, lapidariach),
 • tworzenie internetowych platform,  portali i systemów elektronicznych do inwentaryzacji i promocji form ochrony przyrody/walorów przyrodniczych,
 • inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska,
 • współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych pozyskiwanych w ramach współpracy z organizacjami międzynarodowymi oraz współpracy dwustronnej.

Szczegółowe informacje na temat przyjmowania, weryfikacji formalnej i oceny merytorycznej wniosków oraz przygotowania ich rozliczania zawarto w regulaminach naboru wniosków. Zgodnie z obowiązującymi "Zasadami udzielania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie" za termin złożenia wniosku uznaje się datę wpływu kompletnego wniosku do Funduszu.

Wnioski należy składać zgodnie z przyjętą przez Fundusz rejonizacją zależnie od lokalizacji siedziby wnioskodawcy (tabela).

Pliki do pobrania:

 1. Regulaminu naboru wniosków w trybie ciągłym na projekty z zakresu ochrony przyrody w Województwie Zachodniopomorskim ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2018
 2. Wniosek o dofinansowanie zadania ze środków WFOŚiGW w Szczecinie
Opublikowano: 02 styczeń 2018

EDUKACJA EKOLOGICZNA - nabór wniosków w roku 2018

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłasza nabór  wniosków na projekty z zakresu edukacji ekologicznej.Nabór wniosków ma charakter ciągły poczynając od 04 stycznia 2018r. do 31 lipca 2018r. lub do czasu rozdysponowania puli środków przeznaczonych w planie finansowym. Celem naboru jest wyłonienie najlepszych i najciekawszych projektów z zakresu edukacji ekologicznej realizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego, w tym m.in:

 • programy edukacyjne,
 • kampanie edukacyjno-informacyjne,
 • publikacje, wydawnictwa o tematyce ekologicznej,
 • bezpłatną prenumeratę czasopism o tematyce ekologicznej do placówek oświatowych i ośrodków edukacji ekologicznej,
 • audycje o tematyce zrównoważonego rozwoju i ekologii,
 • kursy, szkolenia, warsztaty, prelekcje,
 • seminaria, konferencje i sympozja, kongresy,
 • studia podyplomowe,
 • konkursy propagujące wiedzę ekologiczną o zasięgu ponadlokalnym,
 • budowę, modernizację i doposażenie ośrodków edukacji ekologicznej, izb edukacyjnych i szkół  w sprzęt i materiały do edukacji ekologicznej,
 • multimedia o tematyce ekologicznej.

Szczegółowe informacje na temat przyjmowania, weryfikacji formalnej i oceny merytorycznej wniosków oraz przygotowania ich rozliczania zawarto w regulaminach naboru wniosków. Zgodnie z obowiązującymi "Zasadami udzielania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie" za termin złożenia wniosku uznaje się datę wpływu kompletnego wniosku do Funduszu.

Wnioski należy składać zgodnie z przyjętą przez Fundusz rejonizacją zależnie od lokalizacji siedziby wnioskodawcy (tabela).

Pliki do pobrania:

 1. Regulaminu naboru wniosków w trybie ciągłym na projekty z zakresu edukacji ekologicznej w Województwie Zachodniopomorskim ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2018
 2. Wniosek o dofinansowanie zadania ze środków WFOŚiGW w Szczecinie