wfos

Opublikowano: 15 styczeń 2009
Ministerstwo Środowiska Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach: Priorytetu I - Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. - Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM (konkurs nr 4/POIiŚ/1.1/02/2009) oraz Priorytetu II - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 - Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs 2/PO IiŚ/2.1/02/2009), działanie 2.2 - Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich (konkurs nr 3/POIiŚ/2.2/02/2009).
 
Opublikowano: 30 listopad 1999
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert, w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych z dnia 10 maja 2011 r.
 

Czytaj więcej: Rozporządzenie w sprawie kryterów oceny ofert