c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 12 styczeń 2017 Dofinansowujemy:
 1. Projekt i instalację elektrowni fotowoltaicznych, elektrowni wiatrowych, elektrociepłowni kogeneracyjnych,
 2. Inne działania związane z modernizacją domowej sieci energetycznej i wykorzystaniem OZE na potrzeby generacji energii elektrycznej zaakceptowane przez Fundusz.
Etapy ubiegania się o dofinansowanie i realizacji zadania:
 1. Rejestracja wizyty w jednym z Punktów Obsługi Osób Fizycznych (tutaj),
 2. Złożenie wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami,
  Wykaz załączników do wniosku znajduje się na ostatniej stronie formularza wniosku o dofinansowanie i jest uzależniony od rodzaju linii pożyczkowej oraz źródła dochodu wnioskodawcy. Wniosek należy wypełnić w wersji elektronicznej, wydrukować i podpisać.
 3. Procedura oceny wniosku,
 4. Uzupełnienie dokumentów (w razie potrzeby),
 5. Decyzja Zarządu,
 6. Podpisanie umowy o dofinansowaniu,
 7. Realizacja Zadania,
 8. Złożenie informacji o zakończeniu zadania i zapotrzebowania na wypłatę środków,
 9. Ubezpieczenie instalacji i ustanowienie zabezpieczeń pożyczki,
 10. Kontrola realizacji inwestycji,
 11. Wypłata środków,
 12. Sprawozdawczość,
Warunki pożyczki:
 1. Pożyczka przyznawana jest na okres nie krótszy niż 5 lat i nie dłuższy niż 15 lat.
 2. Istnieje możliwość umorzenia 30% pożyczki,
 3. Okres realizacji zadania wynosi 12 miesięcy od daty podpisania umowy,
 4. Moc znamionowa instalacji nie może przekroczyć 40 kW.
Wykaz dokumentów niezbędnych do wypłaty środków:
 1. Druk zapotrzebowania na wypłatę,
 2. Faktura VAT,
 3. Protokół odbioru końcowego robót,
 4. Dokumentacja fotograficzna z poszczególnych etapów robót,
 5. Polisa ubezpieczenia urządzeń od ognia i innych zdarzeń losowych,
 6. Umowa przyłączeniowa z OSD / umowa kompleksowa/ Promesa przyłączenia,
 7. 5-letnia gwarancja na urządzenia,
w ciągu 30 dni od daty wypłaty środków Beneficjent przedstawi:
 1. Potwierdzenie dokonania płatności na rachunek bankowy wykonawcy,
Efekt rzeczowy / efekt ekologiczny:
Efekt rzeczowy:
 1. Liczba zainstalowanych źródeł energii elektrycznej z OZE (szt.) o określonej mocy (kW)
Efekt ekologiczny:
 1. Ilość CO2 (Mg) której emisji udało się uniknąć wyznaczona na podstawie wskazań licznika wytworzonej energii.
Sprawozdawczość:
 1. Sprawozdanie roczne, składane na druku WFOŚiGW do dnia 28 lutego, po pierwszym pełnym roku eksploatacji instalacji, przez okres 3 kolejnych lat, z informacją o ilości CO2 którego emisji do atmosfery udało się uniknąć, na podstawie wskazań licznika wytworzonej energii.
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 13 styczeń 2017