c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 12 styczeń 2017 Dofinansowujemy:
 1. Wymianę kotłów zasilanych paliwem stałym na wysokosprawne kotły kondensacyjne lub inne odnawialne źródła ciepła,
 2. Instalację źródeł ciepła/chłodu opartych o odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kotły na biomasę, kolektory słoneczne, piece gazowe)
 3. Modernizację instalacji grzewczej,
 4. Wykonanie przyłącza do sieci gazowniczej, i scentralizowanej sieci grzewczej,
 5. Inne działania związane z modernizacją i wykorzystaniem OZE na potrzeby generacji ciepłą/chłodu zaakceptowane przez Fundusz.
Etapy ubiegania się o dofinansowanie i realizacji zadania:
 1. Rejestracja wizyty w jednym z Punktów Obsługi Osób Fizycznych (tutaj),
 2. Złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami,
  Wykaz załączników do wniosku znajduje się na ostatniej stronie formularza wniosku o dofinansowanie i jest uzależniony od rodzaju linii pożyczkowej oraz źródła dochodu wnioskodawcy. Wniosek należy wypełnić w wersji elektronicznej, wydrukować i podpisać.
 3. Procedura oceny wniosku,
 4. Uzupełnienie dokumentów (w razie potrzeby),
 5. Decyzja Zarządu,
 6. Podpisanie umowy o dofinansowaniu,
 7. Realizacja Zadania,
 8. Złożenie informacji o zakończeniu zadania i zapotrzebowania na wypłatę środków,
 9. Ubezpieczenie instalacji i ustanowienie zabezpieczeń pożyczki,
 10. Kontrola realizacji inwestycji,
 11. Wypłata środków,
 12. Sprawozdawczość,
Warunki pożyczki:
 1. Pożyczka przyznawana jest na okres nie krótszy niż 5 lat i nie dłuższy niż 15 lat.
 2. Istnieje możliwość umorzenia od 30% do 50% pożyczki,
 3. Okres realizacji zadania wynosi 12 miesięcy od daty podpisania umowy,
 4. Moc znamionowa instalacji nie może przekroczyć 300 kW.
Wykaz dokumentów niezbędnych do wypłaty środków:
 1. Druk zapotrzebowania na wypłatę,
 2. Faktura VAT, wraz z potwierdzeniem jej opłacenia w przypadku refinansowania kosztów,
 3. Protokół odbioru końcowego robót,
 4. Dokumentacja fotograficzna z poszczególnych etapów robót,
 5. Polisa ubezpieczenia urządzeń od ognia i innych zdarzeń losowych,
 6. 5-letnia gwarancja na urządzenia główne,
w ciągu 30 dni od daty wypłaty środków Beneficjent przedstawi:
 1. Potwierdzenie dokonania płatności na rachunek bankowy wykonawcy,
Efekt rzeczowy / efekt ekologiczny:
Efekt rzeczowy:
 1. Liczba zainstalowanych źródeł ciepła/chłodu (szt.) określonych w pkt 1 o określonej mocy (kW) i/lub
 2. Liczba zmodernizowanych instalacji ciepłowniczych (szt.) i/lub
 3. Liczba przyłączy gazowych/co (szt.)
Efekt ekologiczny:
 1. Ilość CO2 (Mg) której emisji udało się uniknąć wyznaczona na podstawie wskazań licznika ciepła/ na podstawie dotychczas zużywanego paliwa stałego/ licznika gazu/licznika energii elektrycznej, na koniec pełnego roku kalendarzowego eksploatacji instalacji.
Sprawozdawczość:
 1. Sprawozdanie roczne, składane na formularzu WFOŚiGW do dnia 28 lutego, po pierwszym pełnym roku eksploatacji instalacji, przez okres 3 kolejnych lat, z informacją o ilości CO2 którego emisji do atmosfery udało się uniknąć, na podstawie ilości spalonego paliwa w odniesieniu do ilości węgla jaką należałoby spalić aby uzyskać tę samą ilość ciepła.
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 20 styczeń 2017