c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 16 styczeń 2017 Dofinansowujemy:
 1. Przygotowanie dokumentacji technicznej, niezbędnej do realizacji inwestycji, na którą wnioskowana jest pożyczka.
 2. Zakup, budowę, instalacji przydomowej biologicznejoczyszczalni ścieków.
 3. Zakup, budowę, instalacji oraz modernizacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.
 4. Zakup i montaż materiałów i urządzeń oraz wykonania robót budowlano-montażowych celem przyłączenia obiektów do zbiorowych systemów kanalizacyjnych i wodociągowych.
Etapy ubiegania się o dofinansowanie i realizacji zadania:
 1. Rejestracja wizyty w jednym z Punktów Obsługi Osób Fizycznych (tutaj),
 2. Złożenie wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami,
  Wykaz załączników do wniosku znajduje się na ostatniej stronie formularza wniosku o dofinansowanie i jest uzależniony od rodzaju linii pożyczkowej oraz źródła dochodu wnioskodawcy. Wniosek należy wypełnić w wersji elektronicznej, wydrukować i podpisać.
 3. Procedura oceny wniosku,
 4. Uzupełnienie dokumentów (w razie potrzeby),
 5. Decyzja Zarządu,
 6. Podpisanie umowy o dofinansowaniu,
 7. Realizacja Zadania,
 8. Złożenie informacji o zakończeniu zadania i zapotrzebowania na wypłatę środków,
 9. Ubezpieczenie instalacji,
 10. Kontrola realizacji inwestycji,
 11. Wypłata środków,
 12. Sprawozdawczość,
Warunki pożyczki:
 1. Pożyczka przyznawana jest na okres nie krótszy niż 5 lat i nie dłuższy niż 15 lat.
 2. Istnieje możliwość umorzenia 30% pożyczki,
 3. Okres realizacji zadania wynosi 12 miesięcy od daty podpisania umowy,
Wykaz dokumentów niezbędnych do wypłaty środków:
 1. Druk zapotrzebowania,
 2. Faktura VAT,
 3. Protokół odbioru końcowego robót,
 4. Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia,
 5. Dokumentacja fotograficzna, z poszczególnych etapów robót,
 6. Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5m3/d do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (w zależności od rodzaju gminy),
 7. Umowa z lokalnym operatorem sieci wodno-kanalizacyjnej na odbiór ścieków / dostawę wody,
w ciągu 30 dni od daty wypłaty środków Beneficjent przedstawi:
 1. Potwierdzenie dokonania płatności na rachunek bankowy Wykonawcy
Efekt rzeczowy / efekt ekologiczny:
Efekt rzeczowy:
 1. Liczba przydomowych oczyszczalni ścieków (szt.) z określoną przepustowością (m3/d).
 2. Długość przyłącza wodnego/kanalizacyjnego (m).
Efekt ekologiczny:
 1. W przypadku przydomowych oczyszczalni ścieków - ilość ścieków, których wprowadzenia do wód i gleby udało się uniknąć, określona na podstawie ilości zużywanej wody stanowiącej podstawę do doboru przydomowej oczyszczalni ścieków (m3/d)
 2. W przypadku przyłączy kanalizacji - ilość ścieków odprowadzanych do sieci kanalizacyjnej, określona na podstawie ilości zużywanej wody (m3/d)
 3. W przypadku sieci wodociągowej – poprawa jakości wody / likwidacja deficytów wody.
Sprawozdawczość:
Sprawozdanie roczne, składane na druku WFOŚiGW do dnia 28 lutego, po pierwszym pełnym roku eksploatacji instalacji, przez okres 3 kolejnych lat, z informacją o ilości ścieków których wprowadzenia do wód i gleby udało się uniknąć, na podstawie rachunków za zużytą wodę.
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 16 styczeń 2017