c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 12 styczeń 2017 Dofinansowujemy:
 1. Koszty demontażu, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych,
 2. Koszt zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego,
 3. Koszt projektu, wykonania wzmocnienia konstrukcji dachu (jeśli konieczność ta wynika z projektu)
Etapy ubiegania się o dofinansowanie i realizacji zadania:
 1. Rejestracja wizyty w jednym z Punktów Obsługi Osób Fizycznych (tutaj),
 2. Złożenie wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami,
  Wykaz załączników do wniosku znajduje się na ostatniej stronie formularza wniosku o dofinansowanie i jest uzależniony od rodzaju linii pożyczkowej oraz źródła dochodu wnioskodawcy. Wniosek należy wypełnić w wersji elektronicznej, wydrukować i podpisać.
 3. Procedura oceny wniosku,
 4. Uzupełnienie dokumentów (w razie potrzeby),
 5. Decyzja Zarządu,
 6. Podpisanie umowy o dofinansowaniu,
 7. Realizacja Zadania,
 8. Złożenie informacji o zakończeniu zadania i zapotrzebowania na wypłatę środków,
 9. Ubezpieczenie nowego pokrycia dachowego od ognia i innych zdarzeń losowych,
 10. Kontrola realizacji inwestycji,
 11. Wypłata środków,
Warunki pożyczki:
 1. Pożyczka przyznawana jest na okres nie krótszy niż 5 lat i nie dłuższy niż 15 lat.
 2. Istnieje możliwość umorzenia 30% pożyczki,
 3. Okres realizacji zadania wynosi 12 miesięcy od daty podpisania umowy,
Wykaz dokumentów niezbędnych do wypłaty środków:
 1. Druk zapotrzebowania na wypłatę,
 2. Faktura VAT,
 3. Protokół odbioru końcowego robót,
 4. Dokumentacja fotograficzna z poszczególnych etapów robót,
 5. Karta przekazania odpadów,
 6. Umowa z Wykonawcą (zawierająca 3-letni okres rękojmi na wykonane roboty w przypadku wymiany pokrycia dachowego),
 7. Dokument potwierdzający złożenie zgłoszenia (przez wykonawcę) zamiaru przystąpienia do prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest (właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu, w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac).
 Na karcie przekazania odpadów powinno zostać określone dokładne miejsce unieszkodliwienia odpadów (składowisko odpadów niebezpiecznych posiadające pozwolenie zintegrowane na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest) oraz poświadczenie unieszkodliwienia przez składowisko dostarczonej partii odpadów.

w ciągu 30 dni od daty wypłaty środków Beneficjent przedstawi:
 1. Potwierdzenie dokonania płatności na rachunek bankowy Wykonawcy,
Efekt rzeczowy / efekt ekologiczny:
 1. Ilość usuniętych i unieszkodliwionych wyrobów azbestowych (Mg) zgodna z ilością podaną w karcie przekazania odpadów.
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 12 styczeń 2017