c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 26 wrzesień 2018 W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie informuje, iż zgodnie z art. 9 ust. 1 niniejszej ustawy,  dokona zwrotu gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, gruntów po wodami powierzchniowymi płynącymi jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne będących własnością Skarbu Państwa :
1) za rok 2017
2) za rok 2017 i za lata wcześniejsze, w związku z korektą deklaracji podatkowej złożonej przez podatnika lub wydaniem nowej decyzji przez organ podatkowy.
Wysokość utraconych dochodów gminy wykazują we wniosku stanowiącym załącznik do nowelizacji.
Wniosek należy przekazywać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin, w ciągu 30 dni od wejścia w życie ustawy, tj. do dnia 20 października 2018 r.  Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.
Osoba do kontaktu: Olga Czerwińska tel. 91/486-15-56  wewn. 115

Załączniki do pobrania:
  1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw
  2. Wzór wniosku
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 26 wrzesień 2018