c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 17 wrzesień 2018

Koszt inwestycji, ważnej dla mieszkańców Trzebiatowa i okolic, to niemal 20 milionów złotych, z czego niemal 5 milionów to wsparcie w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie


Projekt jest także finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 2.3. Gospodarka wodno -ściekowa w aglomeracjach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz ze środków własnych beneficjenta – Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Trzebiatowie.

Obciążenie oczyszczalni ścieków przed rozpoczęciem inwestycji poza sezonem letnim wynosiło 73%, a latem zbliżało się do wartości granicznych. W 2016 roku podpisano umowę na wykonanie prac, które objęły kompleksową przebudowę i rozbudowę mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków w Chełmie Gryfickim na terenie gminy Trzebiatów.

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni obejmowała:
- Demontaż oraz montaż urządzeń i instalacji technologicznych w istniejącym budynku głównym;
- Montaż nowego separatora piasku wraz z płuczką piasku w pomieszczeniu krat oraz budowa drugiej kraty mechanicznej wraz z instalacją płukania skratek i rozdrabniania skratek;
- Montaż drugiej wirówki w stacji odwodniania osadu oraz wykonanie nowego systemu transportu odwodnionego osadu z zastosowaniem przenośników ślimakowych zamiast dotychczasowych pomp śrubowych;
- w pomieszczeniu dmuchaw i pomp osadu – dmuchawy zostały wymienione na nowe i dostosowane do współpracy z dwiema komorami osadu czynnego oraz pompy osadu nadmiernego;
- zmodernizowano system zastawek w istniejącym piaskowniku napowietrzanym - wykonany zostanie „by-pass” piaskownika umożliwiający awaryjne przekierowywanie ścieków;
- Budowa kolejnej – drugiej - komory osadu czynnego;
- Demontaż oraz montaż urządzeń i instalacji technologicznych w istniejącej komorze osadu czynnego (wymiana dotychczasowych mieszadeł oraz rur dyfuzorowych – na nowe);
- Demontaż oraz montaż urządzeń i instalacji technologicznych w komorze rozdziału (wymiana zastawek);
- Przebudowa istniejących i budowa nowych sieci między obiektowych (kanalizacyjne, wodociągowe, osadowe, elektroenergetyczne, sterownicze wraz z niezbędnymi studzienkami i komorami,) ;
- Budowa i odtworzenie nawierzchni utwardzonych;
- wykonane zostały niezbędne drogi wewnętrzne i dojścia (chodniki) do nowych i istniejących obiektów.

Dzięki realizacji inwestycji – zwiększyła się przeputowość oczyszczalni, co pozwala na nieprzerwany odbiór ścieków od mieszkańców i firm z rejonu działania oczyszczalni.

Fot. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Trzebiatowie.
 
Oczyszczalnia ścieków przed rozbudową i modernizacją
 
 
Oczyszczalnia ścieków po rozbudowie i modernizacji

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 17 wrzesień 2018