c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 09 lipiec 2018
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków na działania z zakresu Edukacji Ekologicznej. Pula środków do rozdysponowania do 2023 roku w formie pożyczek i dotacji oraz przekazania środków to niemalże 150 milionów złotych, a o dofinansowanie mogą się ubiegać także beneficjenci z województwa zachodniopomorskiego

Celem programu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju. Wśród celów szczegółowych NFOŚiGW wymienia upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju; kształtowanie zachowań prośrodowiskowych ogółu społeczeństwa, w tym dzieci i młodzieży oraz aktywizacja społeczna – budowanie społeczeństwa obywatelskiego w obszarze ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Wysokość dofinansowania to nawet 95% kosztów kwalifikowanych, a beneficjenci mogą starać się o wsparcie na organizację przedsięwzięć edukacyjnych, dotyczących:
- ochrony atmosfery i klimatu;
- bezpieczeństwa ekologicznego;
- ochrony przed hałasem;
- ochrony przed promieniowaniem jonizującym;
- gospodarki odpadami;
- różnorodności biologicznej lub gospodarowania na obszarach prawem chronionych;
- ochrony krajobrazu;
- racjonalnego gospodarowania zasobami;
- racjonalnego zagospodarowania terenów zurbanizowanych;
- ochrony wód i gospodarki wodnej;
- ochrony ekosystemów Morza Bałtyckiego.

Szczegółowe informacje o programie i szacunkowy kalkulator dofinansowania można znaleźć na stronie NFOŚiGW.
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 09 lipiec 2018