c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 21 czerwiec 2016

W dniu 18 maja br. Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zatwierdziła Regulamin udzielania dofinansowania zadań przez WFOŚiGW w Szczecinie w ramach programu pożyczek dla osób fizycznych na inwestycje z zakresu ochrony powietrza, wód i gleby.

W programie znalazło się 7 linii pożyczkowych w dwóch grupach łącznie:
Grupa A – inwestycje z zakresu ochrony powietrza

  1. linia A1- Ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych gazów i pyłów oraz zwiększenie efektywności energetycznej poprzez budowę, przebudowę i modernizację indywidualnych źródeł ciepła oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do produkcji ciepła lub/i chłodu.
  2. linia A2- Ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych gazów i pyłów oraz zwiększenie efektywności energetycznej poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do produkcji elektryczności.
  3. linia A3 - Ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych gazów i pyłów poprzez zakup pojazdów o napędzie elektrycznym (kwota dofinansowania do 150 000 zł brutto).
  4. linia A4- Ograniczenie negatywnego oddziaływania na stan powietrza i zdrowie mieszkańców azbestowych pokryć dachowych i innych materiałów wykonanych z azbestu poprzez ich utylizację.
  5. linia A5- Ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych gazów i pyłów oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych poprzez kompleksowe działania termomodernizacyjne.

Grupa B – inwestycje z zakresu ochrony wód i gleby

  1. linia B1 - Zadania inwestycyjne polegające na: ograniczeniu wprowadzania zanieczyszczeń do wód i gleby, oraz ochronie zdrowia mieszkańców poprzez budowę, przebudowę i modernizację indywidualnych i scentralizowanych instalacji kanalizacyjnych i wodociągowych w tym przyłączy i instalacji oczyszczania ścieków.
  2. linia B2 - Zadania inwestycyjne polegające na budowie systemów małej retencji.

Program pożyczek kierowany jest do mieszkańców, posiadających prawo do dysponowania nieruchomością na cele mieszkaniowe w Województwie Zachodniopomorskim. Nabór wniosków w programie ma charakter ciągły (aż do wyczerpania środków przewidzianych na realizację zadania) i rozpocznie się w dniu 1 lipca 2016 r.

Celem złożenia wniosku o dofinansowanie należy zarejestrować się w systemie rezerwacji wizyt i umówić spotkanie w dogodnym terminie w jednym z trzech punktów obsługi w :
- Koszalinie,
- Szczecinie,
- Szczecinku.

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 18 lipiec 2016