wfos

Opublikowano: 31 grudzień 2020 Na skutek utrzymującego się stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (spowodowanej koronawirusem i wywoływaną przez niego chorobą COVID-19), czego konsekwencją jest brak możliwości przeprowadzenia kontroli na miejscu u Beneficjentów oraz w celu niewstrzymywania wypłat środków przyznanych Beneficjentom w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, wprowadziliśmy nowe rozwiązania, które umożliwią bieżące przeprowadzanie kontroli przedsięwzięć.
 
Wprowadzony zostaje nowy rodzaj kontroli przedsięwzięć - kontrole dokumentów prowadzone
 w siedzibie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W związku powyższym Beneficjenci Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” będą zobowiązani do uzupełnienia na wezwanie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej złożonych wniosków
o płatność końcową o dodatkowe dokumenty potwierdzającą wykonanie zakresu rzeczowego wynikającego z przesłanych wcześniej dokumentów. Wojewódzki fundusz ochrony środowiska
i gospodarki wodnej może wezwać o dostarczenie w szczególności:
a)      protokołu odbioru prac od wykonawcy (w przypadku realizacji zadania tzw. siłami własnymi taki protokół wypełnia Beneficjent),
b)      specyfikacji technicznej dla zakupionych urządzeń/materiałów/towarów i/lub karty produktu,
c)       etykiety efektywności energetycznej (dla urządzeń elektrycznych),
d)      karty gwarancyjnej urządzeń (przy instalacji pieców gazowych wpis instalatora wraz
z pieczęcią świadczące o pierwszym uruchomieniu pieca),
e)      zdjęć dokumentujących zrealizowanie przedsięwzięcia (zdjęcia muszą być wyraźne,
aby czytelne były wszelkie informacje na nich uwiecznione, np. tabliczki znamionowe oraz opatrzone datą wykonania fotografii np.: zamontowane urządzenie, sprzęt, (w przypadku termomodernizacji) wymiary wstawionych okien, drzwi, ocieplonej powierzchni budynku (miarka),
f)       podpisanego przez Beneficjenta oświadczenia o wykonaniu inwestycji zgodnie z zapisami umowy dofinansowania oraz wymogami Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”,
g)      innych niezbędnych dokumentów (w zależności od specyfiki przedsięwzięcia) dla potwierdzenia zrealizowania inwestycji.
 
Po każdej przeprowadzonej w ten sposób kontroli na dokumentach sporządzony zostanie protokół, zgodnie ze wzorem określonym w Programie Priorytetowym „Czyste Powietrze”, który zostanie przekazany do Beneficjenta w celu informacji o przeprowadzeniu kontroli. W przypadku zastrzeżeń
do zgodności zrealizowanego przedsięwzięcia z warunkami umowy o dofinansowanie lub zgodności
ze stanem faktycznym wykazanych w protokole, Beneficjent będzie miał prawo do jednokrotnego złożenia dodatkowych dokumentów i wyjaśnień mających wpływ na ustalenia zawarte w protokole.
Pozytywny wynik przeprowadzonej kontroli na dokumentach będzie stanowił potwierdzenie wykonania czynności kontrolnych i jednocześnie będzie, wraz z wcześniej zatwierdzonym Wnioskiem o płatność, podstawą wypłaty środków na rzecz Beneficjenta.
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 31 grudzień 2020