c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 19 październik 2018
IV Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy OSG 2018: „Państwo – Gospodarka – Bezpieczeństwo: Filary polskiej gospodarki przyszłości” odbył się w dniach 18-19 października na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach

Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele świata gospodarki, polityki, nauki i biznesu, którzy dyskutowali między innymi na temat zabezpieczenia polskiej gospodarki pod kątem ryzyk wynikających z sytuacji międzynarodowej, otoczenia makroekonomicznego, bezpieczeństwa (gospodarczego, energetycznego i finansowego), jak również potencjału infrastrukturalnego i innowacyjnego. W panelach wziął udział Paweł Mirowski - Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie.

Na stoisku Ministerstwa Energi informacji zaproszonym gościom udzielali miedzy innymi Doradcy Energetyczni WFOŚiGW w Szczecinie w ramach w ramach Projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego i mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”, poddziałanie 1.3.3, działanie 1.3 „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach”, I Oś priorytetowa „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”.

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 22 październik 2018