c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 05 kwiecień 2018
Jednostki samorządu terytorialnego z województwa zachodniopomorskiego będą mogły ubiegać się o dofinansowanie z Funduszu Spójności na systemy gospodarowania wodami opadowymi w miastach. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże 200 milionów złotych na ten cel w formie dotacji. Nabór rozpocznie się 30 kwietnia i potrwa do 31 sierpnia 2018 roku

Podtopienia, wynikające z braku możliwości zagospodarowania wód opadowych to jeden z najważniejszych problemów w zakresie gospodarowania wodami na obszarach zorganizowanych. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – w porozumieniu z Ministerstwem Środowiska – już po raz trzeci dofinansuje ze środków działania 2.1.5 POIiŚ 2014-2020 projekty mające na celu zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenach miejskich.

Dofinansowaniem z NFOŚiGW będą mogły zostać objęte projekty dotyczące między innymi budowy, rozbudowy lub remontu: sieci kanalizacji deszczowej (w tym infrastruktury towarzyszącej, która przyczynia się do odprowadzania, zatrzymania, retencjonowania, wykorzystania lub oczyszczania wód opadowych) oraz zbiorników wód opadowych (wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym na przykład urządzenia podczyszczające i instalacje rozprowadzania zebranej wody). Dofinansowywane będą także przedsięwzięcia polegające na likwidacji zasklepienia lub uszczelnienia gruntu poprzez stosowanie wzmocnień przepuszczalnych dla wody (na przykład ażurowych lub żwirowych).

Poziom współfinansowania w formie dotacji wyniesie maksymalnie 85% wartości wydatków kwalifikowanych projektu. Lista projektów wybranych do dofinansowania powinna być znana w pierwszym kwartale 2019 roku.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie NFOŚiGW.
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 05 kwiecień 2018