c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 02 styczeń 2018
Informujemy, że 4 stycznia br. rozpoczęły się nabory wniosków o dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Szczecinie. Będzie można uzyskać wsparcie finansowe na usuwanie barszczu Sosnowskiego, działania dotyczące Edukacji Ekologicznej i Ochrony Przyrody, a także – to nowość – odbudowę populacji pszczół
Odbudowa populacji pszczół

- Cel programu pilotażowego: zwiększenie populacji pszczoły miodnej w celu zachowania i odnowienia zasobów i składników przyrody;
- Termin składania wniosków: 04.01.2018 – 31.03.2018r.
- Dofinansowaniem mogą zostać objęte: utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów, zachowanie różnorodności biologicznej, zapewnienie ciągłości istnienia gatunku, działania na rzecz zwiększenia populacji pszczół, np: zakup rodzin pszczelich, zakup odkładów pszczelich, zakup uli dla właścicieli pasiek, którzy zwiększą liczbę rodzin pszczelich z własnego chowu; podnoszenie poziomu wiedzy mieszkańców regionu na temat: zagrożeń naturalnych i antropogenicznych, odbudowy populacji i poprawy warunków bytowania pszczoły miodnej; organizację akcji promocyjno-informacyjnych, kampanii i programów edukacyjnych w tym: szkoleń, warsztatów, prelekcji o tematyce związanej z pszczołą miodną i pozostałymi gatunkami zapylającymi; realizacji akcji promocyjnych na temat zagrożeń dla gatunków zapylających, organizację systemu wsparcia merytorycznego i konsultacji dla jednostek oraz osób fizycznych, które zainteresowane są problematyką spadku populacji gatunków zapylających; rewitalizację istniejących lub zakładanie nowych nasadzeń roślin miododajnych;
- Za termin złożenia wniosku uznaje się datę wpływu kompletnego wniosku do Funduszu.

Szczegółowe informacje można znaleźć w zakładce: Odbudowa populacji pszczół

Barszcz Sosnowskiego

- Pula środków na 2018 rok: 450 tysięcy złotych;
- Termin składania wniosków: 04.01.2018 – 31.07.2018r. lub do czasu rozdysponowania środków;
- Forma dofinansowania: dotacja;
- Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego i jednostki sektora finansów publicznych z terenu województwa zachodniopomorskiego;
- Podstawa uzyskania dofinansowania: posiadanie przez beneficjenta inwentaryzacji występowania barszczu Sosnowskiego i programu jego usuwania;
- Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Szczecinie: maksymalnie do 75% kosztów kwalifikowanych.

Szczegółowe informacje: w zakładce Barszcz Sosnowskiego

Edukacja Ekologiczna

- Cel naboru: wyłonienie najlepszych i najciekawszych projektów z zakresu edukacji ekologicznej realizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego;
- Termin składania wniosków: 04.01.2018 – 31.07.2018r. lub do czasu rozdysponowania środków;
- Dofinansowaniem mogą zostać objęte: programy edukacyjne, kampanie edukacyjno-informacyjne, publikacje, wydawnictwa o tematyce ekologicznej, bezpłatna prenumerata czasopism o tematyce ekologicznej do placówek oświatowych i ośrodków edukacji ekologicznej, audycje o tematyce zrównoważonego rozwoju i ekologii, kursy, szkolenia, warsztaty, prelekcje, seminaria, konferencje i sympozja, kongresy, studia podyplomowe, konkursy propagujące wiedzę ekologiczną o zasięgu ponadlokalnym; budowa, modernizacja i doposażenie ośrodków edukacji ekologicznej, izb edukacyjnych i szkół  w sprzęt i materiały do edukacji ekologicznej, multimedia o tematyce ekologicznej;
- Za termin złożenia wniosku uznaje się datę wpływu kompletnego wniosku do Funduszu.

Szczegółowe informacje na temat przyjmowania, weryfikacji formalnej i oceny merytorycznej wniosków oraz przygotowania ich rozliczania można znaleźć w zakładce Edukacja Ekologiczna

Ochrona Przyrody

- Cel naboru: wyłonienie najlepszych i najciekawszych projektów z zakresu ochrony przyrody realizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego;
- Termin składania wniosków: 04.01.2018 – 31.07.2018r. lub do czasu rozdysponowania środków;
- Dofinansowaniem mogą zostać objęte: wspieranie realizacji programów czynnej ochrony przyrody, restytucja i reintrodukcja gatunków cennych i zagrożonych, ochrona w ramach obszarów Natura 2000, wspieranie zadań służb ochrony przyrody z terenu województwa zachodniopomorskiego, działania związane z utrzymaniem i zachowaniem parków oraz ogrodów, będących przedmiotem ochrony na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w tym rewitalizacja obiektów zabytkowych (np. parki podworskie, aleje zabytkowe, obiekty sakralne)  i pomników przyrody, przedsięwzięcia związane z ochroną i przywracaniem chronionych gatunków roślin lub zwierząt, monitoring przyrodniczy obszarów Natura 2000, parków narodowych i rezerwatów przyrody, wynikające z ustanowionych planów ochrony i planów zadań ochronnych; przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków (na obszarach objętych formami ochrony przyrody, obiektach kultu religijnego, cmentarzach, lapidariach), tworzenie internetowych platform,  portali i systemów elektronicznych do inwentaryzacji i promocji form ochrony przyrody/walorów przyrodniczych, inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska, współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych pozyskiwanych w ramach współpracy z organizacjami międzynarodowymi oraz współpracy dwustronnej.

Szczegółowe informacje: w zakładce Ochrona Przyrody

Wnioski w ramach wszystkich powyższych naborów należy składać zgodnie z przyjętą przez Fundusz rejonizacją, zależnie od lokalizacji siedziby Wnioskodawcy (tabela).
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 05 styczeń 2018