c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 17 luty 2016

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ogłasza w dniu 28.04.2017 r.
konkurs nr RPZP.03.06.00-IP.01-32-KO3/16
w ramach działania 3.6 Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

 
Termin składania wniosków: 01.06.2017 r. – 31.07.2017 r. (do godziny 15.00)
 
Termin rozstrzygnięcia konkursu: grudzień 2017 r.
 
Miejsce składania wniosków:
Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy wypełnić wyłącznie w formie elektronicznej, za pomocą udostępnionego do tego celu systemu teleinformatycznego, tj. Lokalnego Systemu Informatycznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI), dostępnego pod adresem: http://beneficjent2014.wzp.pl/.

Sposób składania wniosków:
Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie naboru projektów oraz doręczeniu do IOK (Instytucji Organizującej Konkurs) pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do dnia 7.08.2017 r.

Termin dostarczenia pisemnego wniosku o przyznanie pomocy uznaje się za zachowany w przypadku nadania przesyłki w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe. Za datę założenia wniosku uznaje się datę stempla pocztowego. W przypadku nadania przesyłki u operatora innego niż ten, o którym mowa powyżej (np. pocztą kurierską), pisemny wniosek o przyznanie pomocy musi wpłynąć do IOK w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru, tj. do dnia 7.08.2017 r.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie:
1.  Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
2.  Jednostki organizacyjne jst,
3.  Przedsiębiorcy - podmioty zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków,
4.  PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.

Na co można otrzymać dofinansowanie:
1.   Budowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków,
2.   Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków,
3.   Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych.
 
Forma dofinansowania: Dotacja bezzwrotna
 
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 46 797 000,00 PLN

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 85%
 
Maksymalna dopuszczalna wartość dofinansowania projektu: nie dotyczy
 
Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: nie dotyczy
 
Limity i ograniczenia w realizacji projektów:
Realizacja przedsięwzięć będzie możliwa w aglomeracjach od 2 000 do 10 000 RLM.
Kwalifikacja projektu następować będzie w oparciu o wielkość aglomeracji zgodnie z aktualizacją Master Planu dla wdrażania dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych (pod uwagę brany jest RLM rzeczywisty) oraz zgodnie z rozporządzeniem wojewody lub uchwałą sejmiku województwa w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji, obowiązującej na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie:
a) wielkość aglomeracji w RLM rzeczywistym wskazanym w Master Planie wynosi mniej niż 10 000 i zgodnie z rozporządzeniem wojewody lub uchwałą sejmiku województwa w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji, obowiązującą na dzień złożenia wniosku, wielkość aglomeracji również wynosi mniej niż 10 000 RLM;
b) wielkość aglomeracji w RLM rzeczywistym wskazanym w Master Planie wynosi mniej niż 10 000, ale zgodnie z aktualnym rozporządzeniem wojewody lub uchwałą sejmiku województwa w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji, obowiązującą na dzień złożenia wniosku, wielkość aglomeracji zwiększyła się i wynosi więcej niż 10 000 RLM;
c) wielkość aglomeracji w RLM rzeczywistym wskazanym w Master Planie wynosi co najmniej 10 000, ale zgodnie z aktualnym rozporządzeniem wojewody lub uchwałą sejmiku województwa w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji, obowiązującej na dzień złożenia wniosku, wynika, że wielkość aglomeracji zmniejszyła się i wynosi mniej niż 10 000 RLM.

Regulamin naboru:
Regulamin naboru RPZP.03.06.00-IP.01-32-KO3/16
 
Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją wypełniania:
Załącznik Nr 1 do Regulaminu naboru

Wzór umowy o dofinansowanie projektu:
Załącznik Nr 2 do Regulaminu konkursu - wzór umowy

Kryteria wyboru projektów:
Załączniku Nr 3 do Regulaminu naboru

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:
Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146). Procedura odwoławcza uregulowana została w Załączniku Nr 4 do Regulaminu naboru.

Zasady Oceny Oddziaływania na Środowisko:
Załącznik Nr 5 do Regulaminu naboru
 
Instrukcja przygotowania studium wykonalności:
Załączniku Nr 6 do Regulaminu naboru

Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy:
Załącznik Nr 7 do Regulaminu konkursu
 
Metryki wskaźników dla działania 3.6:
Załącznik Nr 8 do Regulaminu konkursu

Aktualizacja Master Planu dla wdrażania dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych:
Załącznik Nr 9 do Regulaminu naboru

Zasady oceny zgodności projektów z KPOŚK i z Master Planem:
Załącznik Nr 10 do Regulaminu naboru
 
Informacje dodatkowe:
Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej:
www.wfos.szczecin.pl
www.rpo.wzp.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
Ewentualne pytania prosimy kierować na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
telefonicznie pod numer telefonu:
Instytucji Ogłaszającej Konkurs: 91 44 10 300
infolinii Funduszy Europejskich: 800 34-55-34

 

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 27 kwiecień 2017