c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 17 luty 2016

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ogłasza w dniu 31.10.2016 r.
konkurs nr RPZP.03.05.00-IP.01-32-KO2/16
w ramach działania 3.5 Wsparcie rozwoju sieci wodociągowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

 
Termin składania wniosków: 30.11.2016 r. – 30.12.2016 r.
 
Termin rozstrzygnięcia konkursu: maj 2017 r.
 
Miejsce składania wniosków:
Wniosek o dofinansowanie należy opublikować w systemie elektronicznym LSI2014 dostępnym na stronie http://beneficjent2014.wzp.pl/
Pisemny wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć do WFOŚiGW w Szczecinie, ul. Jagiellońska 32U/5, 70-382 Szczecin.
 
Sposób składania wniosków:
Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie naboru projektów oraz doręczeniu do WFOŚiGW w Szczecinie pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającgo właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do dnia 6.01.2017 r.

Termin dostarczenia pisemnego wniosku o przyznanie pomocy uznaje się za zachowany w przypadku nadania przesyłki w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe. Za datę założenia wniosku uznaje się datę stempla pocztowego. W przypadku nadania przesyłki u operatora innego niż ten, o którym mowa powyżej (np. pocztą kurierską), pisemny wniosek o przyznanie pomocy musi wpłynąć do IOK w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru, tj. do dnia 6.01.2017 r.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie:
1.   Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
2.   Jednostki organizacyjne jst,
3.   Przedsiębiorcy - podmioty zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania i
      oczyszczania ścieków.
 
Na co można otrzymać dofinansowanie:
1.   Budowa i modernizacja sieci wodociągowych,
2.   Inteligentne systemy zarządzania sieciami wodociągowymi.
 
Forma dofinansowania: Dotacja bezzwrotna
 
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 11 280 000,00 PLN

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 85%
 
Maksymalna dopuszczalna wartość dofinansowania projektu: nie dotyczy
 
Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: nie dotyczy

Limity i ograniczenia w realizacji projektów:
Realizacja przedsięwzięć będzie możliwa w aglomeracjach od 2 000 do 10 000 RLM.

Regulamin naboru:
Regulamin naboru RPZP.03.05.00-IP.01-32-KO2/16
 
Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją wypełniania:
Załącznik Nr 1 do Regulaminu konkursu - wzór wniosku
Załącznik 3a dotyczący obszarów Natura 2000
Załącznik 3b dotyczący gospodarki wodnej
 
Wzór umowy o dofinansowanie projektu:
Załącznik Nr 2 do Regulaminu konkursu - wzór umowy
Załącznik Nr 3 do umowy - Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT
Załącznik Nr 4 do umowy - Oświadczenie o zmianie rachunku bankowego
Załącznik Nr 5 do umowy - Zasady prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej projektu
Załącznik Nr 6 do umowy - Formularz zmian w projekcie
Załącznik Nr 7 do umowy -  Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
Załącznik Nr 8 do umowy - Odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
Załącznik Nr 9 do umowy - Zasady w zakresie przeprowadzania kontroli  RPO WZ 2014-2020
Załącznik Nr 10 do umowy - Zasady w zakresie udzielania zamówień w projektach RPO WZ 2014-2020
Załącznik Nr 11 do umowy - Zasady w zakresie kwalifikowalności VAT w ramach RPO WZ 2014-2020
Załącznik Nr 12 do umowy - Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością.

Kryteria wyboru projektów:
Załączniku Nr 3 do Regulaminu naboru

Listy sprawdzające do wniosku o dofinansowanie projektu:
Pobierz plik

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:
Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146). Procedura odwoławcza uregulowana została w Załączniku Nr 4 do Regulaminu konkursu.

Zasady Oceny Oddziaływania na Środowisko:
Załącznik Nr 5 do Regulaminu naboru
 
Instrukcja przygotowania studium wykonalności:
Załączniku Nr 6 do Regulaminu naboru

Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy:
Załącznik Nr 7 do Regulaminu konkursu
 
Metryki wskaźników dla działania 3.5:
Załącznik Nr 8 do Regulaminu konkursu

Aktualizacja Master Planu dla wdrażania dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych:
Załącznik Nr 9 do Regulaminu naboru

Informacje dodatkowe:
Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej:
www.wfos.szczecin.pl
www.rpo.wzp.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
Ewentualne pytania prosimy kierować na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
telefonicznie pod numer telefonu:
Instytucji Ogłaszającej Konkurs: 91 44 10 300
Infolinii Funduszy Europejskich: 800 34-55-34

Rejestr zmian:
Rejestr zmian dokumentacji z dnia 14.02.2017 r.

Wersje archiwalne dokumentów:

 

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 17 luty 2017